ระเบียบหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน

ว่าด้วยการให้การสนับสนุนและการขอรับการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

ณ ค่ายเทวาพิทักษ์ พ.ศ.๒๕๕๖

---------------------------------------------

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง ระเบียบ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ว่าด้วยการให้การสนับสนุนและการขอรับการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายเทวาพิทักษ์ พ.ศ.๒๕๕๔ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงวางระเบียบ ไว้ดังนี้

ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ว่าด้วยการให้การสนับสนุนและการขอรับการสนับสนุน ในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายเทวาพิทักษ์ พ.ศ.๒๕๕๖’’

ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้อ ๓. ให้ยกเลิก ระเบียบ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ว่าด้วยการให้การสนับสนุนและการขอรับการสนับสนุน ในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายเทวาพิทักษ์ พ.ศ.๒๕๕๔

บรรดา คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกสั่งการของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน อื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

              ข้อ ๔. ในระเบียบนี้

                              ๔.๑ การให้การสนับสนุน   หมายถึงการให้การสนับสนุน   ของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน      ซึ่งประกอบไปด้วย   ฝ่ายอำนวยการที่เกี่ยวข้อง   และหน่วยขึ้นตรง ที่ระบุไว้ในคำสั่งหรือบันทึกสั่งการ ในการให้การสนับสนุน   ภาครัฐและเอกชน ที่มีหนังสือแสดงเจตจำนงค์ ต่อหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน

                        ๔.๒ การขอรับการสนับสนุน หมายถึงหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีหนังสือถึงหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน แสดงเจตจำนงค์ ขอรับการสนับสนุน ตามแบบฟอร์มท้ายระเบียบนี้

              ข้อ ๕. หน่วยที่ขอรับการสนับสนุน จะต้องทำหนังสือ การยอมรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ   พร้อมทั้งยินยอมขอใช้ค่าเสียหาย และสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามแบบฟอร์ม   ท้ายระเบียบนี้

              ข้อ ๖. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

                       ๖.๑ ค่าบำรุงสถานที่พักแรม อัตรา ๔๐ บาท / คน / ครั้ง

                       ๖.๒ ค่าซักรีดเครื่องนอน  อัตรา ๒๐ บาท / คน / ครั้ง

                      ๖.๓ ค่าจัดพิธี เปิด-ปิด อัตรา ๒,๕๐๐ บาท / ครั้ง

                      ๖.๔ ค่าอุปกรณ์การฝึก อัตรา ๓๐ บาท / คน / ครั้ง ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท ( สีพรางหน้า,อุปกรณ์การดมกลิ่นและสัมผัส ฯลฯ )

                            ๖.๕  ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูฝึก อัตราวันละ ๒๔๐ บาท / คน / วัน   ไม่น้อยกว่า ๑๓ คน ( จำนวน ๑ คน/นร. ๑๐ คน โดยเพิ่ม / ลด ตามสัดส่วน )

                      ๖.๖ ค่าจัดนันทนาการ ( ดนตรี ฉก.ทพ.นย.) อัตรา   ๓,๐๐๐   บาท / คืน

                      ๖.๗ ค่าจัดเลี้ยงอาหาร   อัตรา   ๔๐ บาท / คน / มื้อ   หรือตามที่จะตกลงกัน

                      ๖.๘ ค่าบำรุงเครื่องเสียง อัตรา ๕๐๐ บาท / ครั้ง

                      ๖.๙ ค่าบำรุงเวชภัณฑ์ อัตรา ๕๐๐ บาท / ครั้ง

                      ๖.๑๐ ค่าบำรุงน้ำมันเชื้อเพลิงใช้สำหรับงานธุรการตลอดการจัดกิจกรรม อัตรา ๑,๕๐๐ บาท/ครั้ง

                      ๖.๑๑ ค่าจัดทำใบประกาศผ่านการอบรม อัตรา ๒๐ บาท / คน

                      ๖.๑๒ การโดดหอสูง   ๓๔ ฟุต

                             ๖.๑๒.๑ อัตราคนละ   ๑๐๐ บาท   ( ไม่ได้ปีกโลหะ,ปีกผ้าและใบประกาศ )

                             ๖.๑๒.๒ อัตราคนละ   ๒๐๐ บาท   ( ได้ปีกโลหะ,ปีกผ้าและใบประกาศ )

                             ๖.๑๒.๓ จะต้องขอใช้ไม่น้อยกว่า   ๓๐ คน

                             ๖.๑๒.๔ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยเหนือ ก่อน

              ข้อ ๗. หน่วยที่ทำการฝึกหากจะต้องทำการฝึก ตั้งแต่ ๓ วันขึ้นไป ให้จัดตั้งกองอำนวยการฝึก

              ข้อ ๘. การสรุปผลรายงาน   ฝ่ายอำนวยการ และหน่วยขึ้นตรง ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้การสนับสนุน
สรุปผลการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายให้ ปจว.ฉก.ทพ.นย. ทราบภายใน ๓ วัน   หลังจากหน่วยขอรับการสนับสนุนเสร็จสิ้นภารกิจ   และ ปจว.ฉก.ทพ.นย.   รวบรวมให้   ผบ.ฉก.ทพ.นย.   เพื่อทราบ

              ข้อ ๙. ให้นายทหารปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน   เป็นผู้รักษาระเบียบนี้

              ประกาศ ณ วันที่       ๑๑   พฤศจิกายน     พุทธศักราช   ๒๕๕๖

                                                             นาวาเอก   สาโรช   พึ่งพานิชย์

                                                                          ( สาโรช พึ่งพานิชย์ )

                                                             ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน

KMBANNER

01859423
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดื่อนก่อน
ทั้งหมด
1699
1786
11901
1839206
23281
41123
1859423

Your IP: 18.212.222.217
Server Time: 2019-02-17 14:27:56