recruit 2-59 v2

 

 

รับสมัครวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ค่ายเทวาพิทักษ์

 อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

เพื่อเป็นกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน

ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคตะวันออก

                   คุณสมบัติของผู้สมัคร

                       ๑. เพศชาย

                            ๑.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด 

                             ๑.๒ เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องคดีอาญา โดยศาลได้พิจารณาคดีถึงทึ่สุดแล้วมีความผิด เว้นคดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำผิดโดยประมาท

                            ๑.๓ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาใด ๆ  

                            ๑.๔ ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี

                            ๑.๕  มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้

                             ๑.๖ วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป

                             ๑.๗ ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า (เมื่อแต่งกายชุดกีฬาด้วยเสื้อและกางเกงขาสั้น)

                             ๑.๘ ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน (ยกเว้นผู้ลาออกไปรับราชการทหารกองประจำการ)

                             ๑.๙ ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้

                             ๑.๑๐ ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือปัญหาสุขภาพจิต หรือติดสารเสพติด

                             ๑.๑๑ ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก

                             ๑.๑๒ มีสัญชาติไทย อายุไม่น้อยกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์  นับถึงวันบรรจุเข้ารับการเป็น อส.ทพ. (เกิดตั้งแต่ ๒๑ มิ.ย.๒๙ – ๒๑ มิ.ย.๔๑)

                             ๑.๑๓ มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร และน้ำหนัก ๔๕ กิโลกรัม ขึ้นไป

                             ๑.๑๔ ผู้มีความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์ ช่างก่อสร้าง และช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำอาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

                             ๑.๑.๑๕ ว่ายน้ำเป็น

 

                  ๒. เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร

                       ๒.๑ บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบแทน ฉบับจริงและสำเนา

                       ๒.๒ หนังสือสำคัญทหารกองเกิน หรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ฉบับจริงและสำเนา

                       ๒.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง ของผู้สมัคร และของบิดามารดาผู้ให้กำเนิด 

                       ๒.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล

                       ๒.๕ ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือใบประกาศนียบัตรตามสาขาวิชาชีพที่รับสมัคร ฉบับจริงและสำเนา

                       ๒.๖ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา (ถ่ายไม่เกิน ๓ เดือน) ขนาด ๒ นิ้ว    จำนวน ๒ รูป

                       ๒.๗ หนังสือยินยอมของบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ

                       ๒.๘ เอกสารรับรองการผ่านงานในวิชาช่างต่าง ๆ (ถ้ามี)

                       ๒.๙ หากเอกสารหลักฐาน ในการสมัครไม่ครบถ้วน หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน จะไม่ดำเนินการรับสมัคร

                    ๓. การรับสมัคร คัดเลือก และประกาศผล

                       ๓.๑ การรับสมัครด้วยตนเอง ในวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สนามหน้า บก.ฉก.ทพ.นย. ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

                     ๓.๒ วันคัดเลือกและประกาศผล ในวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้สมัครต้องมาถึงสถานที่รับสมัครและคัดเลือกก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อฟังคำชี้แจงและรายละเอียดการปฏิบัติ จากคณะกรรมการและประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในเวลา ๒๐.๐๐ น.

                         ๓.๓ การคัดเลือก

                            ๓.๓.๑ การทดสอบร่างกาย คิดเกณฑ์คะแนน ตามที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน กำหนด

                                      ๓.๓.๑.๑ ดึงข้อ    เกณฑ์ผ่าน ๖ ครั้ง คะแนนเต็ม ๑๘ ครั้ง

                                      ๓.๓.๑.๒ ยึดพื้น   เกณฑ์ผ่าน ๒๘ ครั้ง คะแนนเต็ม ๕๒ ครั้ง

                                      ๓.๓.๑.๓ ลุกนั่ง (ภายใน ๒ นาที)  เกณฑ์ผ่าน ๔๒ ครั้ง คะแนนเต็ม ๗๘ ครั้ง

                                      ๓.๓.๑.๔ วิ่งระยะทาง  ๘๐๐ เมตร เกณฑ์ผ่าน ๓ นาที  ๓๐ วินาที คะแนนเต็ม ๒ นาที ๓๐ วินาที

                              ๓.๓.๒ การทดสอบปัญหาสุขภาพจิต

                              ๓.๓.๓ การสอบสัมภาษณ์  

                              ๓.๓.๔ การตรวจร่างกาย

                              ๓.๓.๕ การพิมพ์ลายนิ้วมือ ตรวจประวัติอาชญากร และตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือก)

                       ๔. วันรายงานตัวเข้ารับการฝึก ในวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙๐๐ ณ บก.ฉก.ทพ.นย. ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

                       ๕.  ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพรานแล้ว หากภายหลังปรากฎว่าหลักฐานไม่ถูกต้อง เคยต้องคดีอาญา หรือคดียาเสพติด จะต้องถูกให้ออกจากการเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน และรับผิดชอบความเสียหายหรือผลการกระทำ ระหว่างที่บรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน

                       ๖. รายละเอียดสอบถามได้ที่ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โทร ๐-๓๙๔๔-๗๘๕๒

ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองได้ที่ http://tpmarines.com/index.php/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94/category/10-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87

 


KMBANNER

01896094
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดื่อนก่อน
ทั้งหมด
321
2927
4369
1881335
24585
35367
1896094

Your IP: 54.243.17.113
Server Time: 2019-03-20 11:22:28