constitution process

 

 

บทความเรื่อง “ทำความรู้จัก ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น”  ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ เพื่อแก้ไข ปัญหาความวุ่นวายทางการเมือง นั้น หน.คสช. ได้ประกาศแน่วแน่เกี่ยวกับ Road Map การทำงานของรัฐบาล เพื่อที่จะปฏิรูปประเทศให้พ้นจากวิกฤต ตลอดจนการวางรากฐานให้กับประเทศ โดยการวางยุทธศาสตร์ประเทศ การร่าง รธน. ด้วยกลไกที่เรียกว่า “แม่น้ำ ๕ สาย” เป็นคณะขับเคลื่อนการทำงานและมีเป้าหมายที่สำคัญ ประการหนึ่ง คือ ต้องการคืนอำนาจให้กับประชาชน ในการนี้จึงได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งภายในปี ๒๕๖๐  แต่อย่างไรก็ตามการที่จะให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นได้นั้นจำเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด ของประเทศในการใช้เป็นกติกาการเลือกตั้งที่สำคัญนี้เสียก่อน ดังนั้น พวกเราทุกคนจึงควรที่จะให้ความสำคัญ และติดตามข้อมูลข่าวสารการดำเนินการของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่กำลังจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยเมื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นและขั้นตอนต่อไป จะเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยในการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การที่จะไปใช้สิทธิลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญได้อย่างถูกต้องนั้น พวกเราต้องทำความเข้าใจและศึกษาเพื่อให้รับรู้ถึงใจความสำคัญของ ร่างรัฐธรรมนูญได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง โดยเฉพาพอย่างยิ่งเราในฐานะกำลังพลของกองทัพเรือต้องศึกษา ให้เข้าใจและสามารถถ่ายทอดความสำคัญของรัฐธรรมนูญสู่ครอบครัวและประชาชนได้ต่อไป ข้อเด่นและประโยชน์ที่จะได้รับของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ การร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพื่อนำไปสู่การ วางรากฐานของการพัฒนา การเมือง สังคม เศรษฐกิจของประเทศ สำหรับอนาคตของเราและลูกหลานคนไทยทุกคน โดยประเด็นสำคัญที่นายกรัฐมนตรีฝากถึงประชาชนในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ คือ ๑.บทเฉพาะกาล กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ จำเป็นต้องกำหนดไว้เพื่อการนำไปสู่การปฏิบัติ อย่างแท้จริง ๒.การเลือกตั้งที่สุจริต ไม่มีการชี้นำ บิดเบือนในทางที่ผิด ขจัดการซื้อเสียงโดยเด็ดขาด กีดกันคนทุจริต การเลือกตั้งไม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน ๓.รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล บริหารราชการในระยะเปลี่ยนผ่านให้เกิดการปฏิรูปอย่างแท้จริงเพื่อนำไปสู่ ประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยที่สง่างาม มีศักดิ์ศรี  กองทัพเรือจึงของเชิญชวนกำลังพลและครอบครัว ในการศึกษาและพิจารณาต่อร่างรัฐธรรมนูญ  ซึ่งจัดทำ โดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนี้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของท่านในการใช้สิทธิ ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในอันที่จะกำหนดทิศทางและนำพาประเทศกลับสู่รูปแบบการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KMBANNER

01896122
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดื่อนก่อน
ทั้งหมด
349
2927
4397
1881335
24613
35367
1896122

Your IP: 54.243.17.113
Server Time: 2019-03-20 11:48:54