ball-59-v2

 

 

หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน กำหนดจัดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน “เทวาพิทักษ์ คัพ ครั้งที่ ๖”
ต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึง ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ สนามฟุตบอลค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอ
โป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ชิงถ้วยเกียรติยศผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และนายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดจันทบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการแข่งขันฟุตบอล

ซึ่งสามารถสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดี เป็นคนมีน้ำใจนักกีฬา ไม่ไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ปลูกจิตสำนึก

ในการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัดภาคตะวันออก และเป็นการเชื่อมความสามัคคีระหว่างหน่วยงานราชการ
และประชาชน

โดยแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑. ประเภททีมประชาชนชายทั่วไป              ค่าสมัคร ทีมละ ๑,๕๐๐ บาท ค่าประกันทีม ๕๐๐ บาท

๒. ประเภททีมอาวุโสชาย (อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป)   ค่าสมัคร ทีมละ ๑,๐๐๐ บาท ค่าประกันทีม ๕๐๐ บาท

๓. ประเภททีมเยาวชนชาย อายุไม่เกิน ๑๕ ปี  ค่าสมัคร ทีมละ ๑,๐๐๐ บาท ค่าประกันทีม ๕๐๐ บาท

๔. ประเภททีมประชาชนหญิงทั่วไป             ค่าสมัคร ทีมละ    ๘๐๐ บาท ค่าประกันทีม ๕๐๐ บาท

รางวัลที่จะได้รับ

๑. ประเภททีมประชาชนชายทั่วไป              ชนะเลิศ ได้รับถ้วยเกียรติยศ  พร้อมเงินบำรุงทีม ๒๕,๐๐๐ บาท

    รองชนะเลิศอันดับ ๑ และอันดับสอง ได้รับเงินบำรุงทีม

๒. ประเภททีมอาวุโสชาย (อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป)   ชนะเลิศ ได้รับถ้วยเกียรติยศ  พร้อมเงินบำรุงทีม ๑๕,๐๐๐ บาท

    รองชนะเลิศอับดับ ๑ และอันดับสอง ได้รับเงินบำรุงทีม

๓. ประเภททีมเยาวชนชาย อายุไม่เกิน ๑๕ ปี  ชนะเลิศ ได้รับถ้วยเกียรติยศ  พร้อมเงินบำรุงทีม ๑๕,๐๐๐ บาท

    รองชนะเลิศอันดับ ๑ และอันดับสอง ได้รับเงินบำรุงทีม

๔. ประเภททีมประชาชนหญิงทั่วไป             ชนะเลิศ ได้รับถ้วยเกียรติยศ  พร้อมเงินบำรุงทีม ๑๒,๐๐๐ บาท

     รองชนะเลิศอันดับ ๑ และอันดับสอง ได้รับเงินบำรุงทีม

สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้ที่ หน่วยเฉพาะกิจทหารพราน
นาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อ.โป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โทร. ๐-๓๙๔๔-๗๘๕๑ ต่อ ๑๐๒ , ๐๘-๖๑๔๐-๖๙๙๖

และโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๓๗๔๒๐

จับสลากแบ่งสาย ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓๐๐

ระเบียบการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เทวาพิทักษ์คัพ ครั้งที่ 6

 

คุณสมบัติของนักกีฬา

 

1. ประเภททีมประชาชนชายทั่วไป

 

- เป็นข้าราชการ, ทหาร, ตำรวจ, ประชาชน เยาวชน ไม่จำกัดอายุ ต้องมีรายชื่อและรูปถ่ายในใบส่งรายชื่อ

ในกรณีไม่มีรูปถ่าย ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

2. ประเภททีมอาวุโสชาย (อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป)

 

2.1 กำหนดตัวผู้เล่นดังนี้ ผู้รักษาประตู ต้องมีอายุ 35 ปีขึ้นไป สำหรับผู้เล่นในสนามอายุ 35 - 40 ปี

จำนวน 2 คน  อายุ  41 - 49 ปี  จำนวน 3 คน  และอายุ  50  ปีขึ้นไป  จำนวน 1 คน ผู้ที่มีเกณฑ์อายุมาก

สามารถลงแทนผู้ที่มีเกณฑ์อายุน้อยกว่าได้

 

2.2 ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชน แนบใบส่งรายชื่อด้วย

 

3. ประเภททีมเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 15 ปี

 

3.1 ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ.2544

 

3.2 ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน แนบใบส่งรายชื่อด้วย

 

4. ประเภททีมประชาชนหญิงทั่วไป

 

- เป็นข้าราชการ, ทหาร, ตำรวจ, ประชาชน เยาวชน ไม่จำกัดอายุ ต้องมีรายชื่อและรูปถ่ายในใบส่งรายชื่อ

ในกรณีไม่มีรูปถ่าย ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

5. ต้องส่งใบรายชื่อให้คณะกรรมการก่อนการแข่งขันในนัดแรก ของแต่ละทีม

 

กติกาของการแข่งขัน

 

1. ใช้กติกาของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ( ไม่มีการล้ำหน้า )

 

2. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน (ยกเว้นรอบชิงชนะเลิศ)

 

2.1 ประเภททีมประชาชนชายทั่วไป และทีมประเภทอาวุโส

แข่งขันครึ่งละ 15 นาที ไม่มีการพักครึ่งเวลา

 

2.2 ประเภททีมหญิงทั่วไป และทีมเยาวชนชายอายุไม่เกิน 15 ปี แข่งขันครึ่งละ 15 นาที พักครึ่งเวลา
3 นาที

 

3. การคิดคะแนน ทีมชนะได้  3 คะแนน ทีมเสมอได้ 1 คะแนน ทีมแพ้ไม่ได้คะแนน

 

4. การส่งรายชื่อ ให้ส่งได้ไม่เกิน 12 คน และการเปลี่ยนตัวผู้เล่น เปลี่ยนได้ 3 คน รวมทั้งผู้รักษาประตู

 

5. ผู้เล่นที่ถูกคาดโทษ ใบเหลือง 2 ใบ และ ใบแดง 1 ใบ จะต้องพักการแข่งขัน 1 นัด

    (ตัดค่าประกันทีมใบเหลือง 50.-บาท ใบแดง  100.- บาท) ในกรณีที่มีผู้เล่นแสดงกิริยามารยาทไม่เหมาะสม

    ในระหว่างการแข่งขัน คณะกรรมการ จะพิจารณาตัดสิทธิ์ มิให้ลงทำการแข่งขันตลอดการแข่งขัน

 

6. การลงสนามเพื่อทำการแข่งขัน จะต้องมีผู้เล่นอยู่ในสนาม ไม่น้อยกว่า  5 คน

 

7. ทีมที่จะลงทำการแข่งขัน หากมาช้าเกินกว่า 10 นาที จะถูกปรับแพ้ และหากไม่มาทำการแข่งขันตามโปรแกรมที่กำหนด

    จะถูกยึดเงินค่าประกันทีม

 

8. ผู้เล่น จะต้องใส่เสื้อเบอร์ใดเบอร์หนึ่ง ตลอดการแข่งขัน จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องแจ้ง

    ให้คณะกรรมการทราบ

 

9. การตัดสินในการเข้ารอบ หากคะแนนเท่ากัน จะใช้วิธีจับฉลาก

 

10. การประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา และผลการตัดสิน   ให้ยื่นประท้วงต่อคณะกรรมการ  ภายใน  20  นาที

     ก่อนหรือหลังการแข่งขัน  พร้อมเงิน   100.- บาท 

 

11. คำตัดสินของคณะกรรมการไม่ว่าในกรณีใด ๆ  ให้ถือเป็น เด็ดขาด

 

ลักษณะการแข่งขัน

 

1. ในรอบแรก แบ่งเป็นสายการแข่งขัน โดยพบกันหมดในแต่ละสาย ทีมที่มีคะแนนอันดับที่ 1  และ  2

    ของแต่ละสายเข้ารอบต่อไป

 

2. ในรอบสอง ถึงรอบรองชนะเลิศ  จะแข่งขันแบบแพ้คัดออก หากเสมอกันในเวลาให้ตัดสินด้วยการยิงลูกโทษ

    ณ จุดเตะโทษ  ฝ่ายละ  3  คน  จนกว่าจะได้ทีมที่ชนะ

 

3. รอบชิงชนะเลิศ จะใช้เวลาการแข่งขัน ดังนี้

 

3.1 ประเภททีมประชาชนชายทั่วไป  และทีมประเภทอาวุโส แข่งขันครึ่งละ 20 นาที  พักครึ่งเวลา   5  นาที

3.2 ประเภททีมหญิงทั่วไป  และทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี  แข่งขันครึ่งละ 15 นาที  พักครึ่งเวลา  3  นาที

     หากยังเสมอกัน ให้ตัดสินด้วยการยิงลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ  ฝ่ายละ  3  คน  จนกว่าจะได้ทีมที่ชนะKMBANNER

01896103
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดื่อนก่อน
ทั้งหมด
330
2927
4378
1881335
24594
35367
1896103

Your IP: 54.243.17.113
Server Time: 2019-03-20 11:23:10